Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Beth yw Teuluoedd yn Gyntaf?

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw ‘Teuluoedd yn Gyntaf’. Fe’i datblygwyd i gyflawni gwaith pwysig, ochr yn ochr â gwasanaethau prif ffrwd a mentrau eraill sy’n derbyn grantiau, megis Dechrau’n Deg a Chymunedau’n Gyntaf, yn yr ymdrech i fynd i’r afael â thlodi plant.  Bydd Teuluoedd yn Gyntaf yn cyfrannu at y tri amcan strategol a bennir yn Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru a’r Cynllun Gweithredu ar Dlodi Plant a ddaeth wedyn, drwy leihau’r nifer o deuluoedd sydd heb waith. Byddwn yn gwneud hyn drwy wella sgiliau a dileu rhwystrau i gyflogaeth; lleihau anghydraddoldeb mewn canlyniadau addysg, iechyd ac economaidd i blant; a thrwy wella’r gwasanaethau sydd ar gael ar i bobl sy’n byw mewn tlodi.

Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd ar gyfer teuluoedd sydd ag arnyn nhw ychydig o help ychwanegol gyhyd â’u bod:

Yn byw yng Nghaerdydd a ganddyn nhw blentyn dan 18 oed (neu 25 os oes gan y person ifanc anghenion ychwanegol) a/neu eu bod yn disgwyl babi

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal. Ei nod yw rhoi’r help iawn ar yr adeg iawn i deuluoedd ac felly atal pethau rhag mynd yn waeth.

Yn benodol mae’n ceisio rhoi cymorth i deuluoedd sydd ar incwm isel neu sy’n agored i niwed mewn rhyw ffordd arall.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cael ei reoli yng Nghaerdydd gan dîm Partneriaeth Caerdydd, sydd yn gweithio o Gyngor Dinas Caerdydd. Mae nifer o sefydliadau partner yn gyfrifol am ddarparu’r gwasanaethau ar hyd a lled Caerdydd.

Mae disgrifiad llawn o raglen Teuluoedd yn Gyntaf a dulliau gweithredu Caerdydd yn y ddogfen ‘Rhoi Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd’’ ac yn ein Hadolygiadau Blynyddol:

(Dyma’r ddogfen gyflawn.  Oherwydd fformatio, efallai na fydd rhifau tudalennau ar y dudalen Cynnwys yn cyd-fynd ac mae rhai tudalennau gwag.  Chwiliwch drwy deipio rhif yr adran yr ydych yn chwilio amdani.)