Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau ac Anghenion Ychwanegol

Index logo PMS v5.eps

Y Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol

 

Gweithio ynghyd i roi’r diweddaraf i chi am y gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol hyd at 18 oed.

 

Os oes gan eich plentyn gyflwr neu nam sy’n effeithio ar ei fywyd bob dydd, gallwch gofestru i’r Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol

 

Pwrpas Y Mynegai yw sicrhau bod plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol yn cael y wybodaeth briodol ddiweddaraf,. Mae hefyd yn cynorthwyo darparwyr gwasanaeth wrth gynllunio eu gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol.

 

Mae’n rhoi syniad cliriach o anghenion plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd , a thrwy gymorth ariannol gan Grant Teuluoedd yn Gyntaf, mae’n ein galluogi i weithio ynghyd ag asiantaethau eraill i helpu i wella gwasanaethau cydlynol.

 

Trwy gynnwys eich plentyn ar Y Mynegai gallwn ystyried gofynion cymaint o blant â phosibl.

 

I gael mwy o wybodaeth am Y Mynegai, lawrlwythwch ein taflen:

Beth yw’r buddion o fod ar Y Mynegai?

 

Bydd cael eich cynnwys ar Y Mynegai yn eich galluogi i gael gwybodaeth reolaidd fel y byddwch yn gwybod y diweddaraf ynglŷn â datblygiadau newydd.

 

Byddwch yn derbyn cylchlythyr chwarterol “Y Mynegai” a gwybodaeth drwy’r post penodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gyfrannu erthyglau a newyddion, ac i hysbysebu digwyddiadau.

 

Drwy gofrestru, byddwch hefyd yn helpu i ddylanwadu ar y math o ddarpariaethau sy’n cael eu datblygu a’u cynnig.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch â’n Swyddog Mynegai Anabledd:

 

Sut i ychwanegu plentyn neu berson ifanc at Y Mynegai?

 

Er mwyn i blentyn neu berson ifanc gael ei gynnwys ar Y Mynegai, rhaid iddo fodloni’r gofynion canlynol:

◾18 oed neu iau;

◾ Ag anabledd wedi’i ddiagnosio, sydd wrthi’n cael ei ddiagnosio neu sydd ag anghenion ychwanegol parhaus a gadarnhawyd;

Gallwch gofestru â’r Mynegai os ydych yn:

Rhiant/gofalwr i blentyn neu berson ifanc 0 – 18 oed ag anableddau neu angehnion ychwanegol

Gwethio’n broffesiynol gyda phlant neu bobl ifanc 0 – 18 oed ag anableddau neu anghenion ychwanegol

Llenwch y ffurflen gofrestru isod:

 

Ffurflen Gofrestru

Ffurflen Gofrestru Ar-lein

Cysylltu â Ni

I gael gwybodaeth am wasanaethau a chymorth, neu I gyflwyno erthygl ar gyfer y rhifyn nesaf o’r cylchlythyr, cystlltwch â:

Gweinyddwr Mynegai Anabledd
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Ystafell Penfro
Y Ganolfan Gynadledda
East Moors Road
Caerdydd
CF24 5RR

Ffôn: (029) 2035 1700

E-bost: MynegaiAnabledd@caerdydd.gov.uk

I weld hen rifynnau o’r “The Index” Cylchlythyr, cliciwch isod:

Issue 18 Cover W  the-index-newsletter-issue-19-welsh-final-cover  The index newsletter Issue 20 W Online - front cover welsh